Zásady zpracování osobních údajů

1. Přijetí Zásad zpracování osobních údajů

1.1. Tyto zásady zpracování osobních údajů předkládá společnost YOU and ME s.r.o., se sídlem Suchdol 47, Příbram II, 264 01 Prosenická lhota IČ: 116 36 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 352123, (dále jen „ubytovatel“) v souvislosti se svými službami, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů ubytovaných (dále jen „klientů“) , zájemců o ubytování či obchodních partnerů.

1.2. Ubytovatel tímto předkládá zásady zpracování osobních údajů osob v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

1.3. Tyto zásady zpracování osobních údajů určují, jakým způsobem ubytovatel získává, používá, zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty, a jak s nimi nakládá v rámci lhůt daných právními předpisy. Dále je stanoveno, jakým způsobem se lze na ubytovatele obrátit v případě dotazů nebo požadavků týkající se osobních údajů.

2. Pojem osobního údaje a správce osobních údajů

2.1. Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2.2. Správcem osobních údajů je společnost YOU and ME s.r.o., se sídlem Hájecká 707, Příbram II, 261 01 Příbram, IČ: 063 33 095, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 280412, označená výše jako ubytovatel. Ubytovatel provozuje svou činnost a poskytuje své služby především v ubytovacím zařízení v Prosenické lhotě.

3. Shromažďování osobních údajů

3.1. Při činnosti ubytovatele a v rámci jím poskytovaných služeb ubytovatel shromažďuje osobní údaje. Jedná se především o kontaktní údaje klientů a údaje týkající se objednávky, rezervace, pobytu a čerpání dalších služeb. Dále se jedná o osobní údaje získávané pro účely uzavření smluv různého typu.

3.2. Osobní údaje jsou ubytovateli poskytovány následujícími způsoby: objednávkou ubytování a služeb ubytovatele, objednávkou a rezervací služeb přes rezervační portály zprostředkovatelů, rezervací služeb přes rezervační formulář na internetových stránkách ubytovatele www.youandme.cz, komunikací se zaměstnanci a pracovníky ubytovatele, vyplněním dokumentů při zahájení ubytování nebo obdobných příležitostech, vstupem do prostor monitorovaných kamerovým systémem.

4. Účely zpracování osobních údajů

4.1. Ubytovatel osobní údaje zpracovává pro účely vytvoření rezervace ubytování a služeb, uzavření smluv, správu smluv nebo jednání o smlouvách. Osobní údaje ubytovaných klientů ubytovatel zpracovává i na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. V případě využití směny peněz ubytovatel zpracovává osobní údaje i na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

4.3. Ubytovatel osobní údaje zpracovává i na základě oprávněného zájmu, který spočívá zejména v ochraně majetku, ochraně zdraví a v informování zákazníků o službách, které nabízí.

5. Doba uchovávání osobních údajů

5.1. Ubytovatel osobní údaje uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje je podle zákonných lhůt, které jsou uloženy právními předpisy. Osobní údaje ubytovatel zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který mu umožňuje osobní údaje zpracovávat. Osobní údaje, které ubytovatel zpracovává se souhlasem, uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

5.2. Po ztrátě zákonného důvodu a po uplynutí zákonných lhůt pro archivaci osobních údajů ubytovatel provádí výmaz příslušných osobních údajů.

6. Obchodní sdělení a poskytování osobních údajů třetím osobám

6.1. Z obchodních sdělení zasílaných ubytovatelem je vždy zřejmé, že jejich odesílatelem je ubytovatel. Obchodní sdělení ubytovatel zasílá buď na kontakty klientů na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby než vyslovení nesouhlasu, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je sdělen rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

6.2. Ubytovatel může poskytnout osobní údaje třetím osobám pouze se souhlasem subjektu osobních údajů. Bez jeho souhlasu poskytuje ubytovatel osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv, zaslaných objednávek, rezervací atd. Osobní údaje mohou být zpracovány externími subjekty ubytovatele, a to na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro ubytovatele provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

6.3. Ubytovatel nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí.

7. Práva subjektů osobních údajů

7.1. Nařízení přiznává subjektům osobních údajů následující práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 1. Právo na přístup k osobním údajům
  Právo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejícím informacím, které se týkají subjektu údajů.
 2. Právo na opravu
  Právo požadovat opravu nesprávných, neaktuálních či nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.
 3. Právo na výmaz
  Za splnění podmínek uvedených v nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se týkají subjektů údajů.
 4. Právo na omezení zpracování
 5. Právo na přenositelnost
  Právo požadovat přenesení osobních údajů jinému správci.
 6. Právo vznést námitku
  Právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.youandme.cz.

8. Zabezpečení osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

8.1. K zabezpečení osobních údajů ubytovatel využívá odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Ubytovatel využívá technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracuje pouze proškolený personál ubytovatele.

8.2. Ubytovatel za účelem zvýšení ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na uvedené adrese uvedené v článku 9. těchto Zásad zpracování osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

9.1. V případě dotazů či podnětů a připomínek týkajících se těchto Zásad zpracování osobních údajů, lze ubytovatele kontaktovat poštou na adrese: Hájecká 707, Příbram II, 261 01 Příbram, nebo e-mailem na adrese: info@youandme.cz.

10. Platnost a účinnost těchto Zásad zpracování osobních údajů

10.1. Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2020.